Opće odredbe i uslovi za korištenje usluga STEP centra za strane jezike Ilijaš

1.

Općim odredbama i uslovima STEP centra za strane jezike Ilijaš (u daljem tekstu ''centar'') se definišu način korištenja usluga centra kao i prava i obaveze korisnika usluga centra.

2.

Centar je dužan korisniku usluga obezbijediti nastavu na kursu stranog jezika po dinamici od 4 časa sedmično, ukupno 64 časa po jednom nivou kursa (u trajanju od približno četiri mjeseca) za kurs engleskog jezika za djecu i odrasle i za kurs njemačkog jezika za djecu osnosno 48 časova (ili približno tri mjeseca) za kurseve njemačkog jezika za odrasle. Ukoliko iz objektivnih razloga (praznici, bolest predavača i sl.) centar ne obezbijediti časove u određenom terminu isti će biti nadoknađeni realizacijom dodatnih termina ili produžavanjem kursa do potpune realizacije programom predviđenog gradiva i ispunjenja predviđenog fonda sati (64 ili 48 školskih časova).

3.

Ukoliko učenik – polaznik kursa izostane sa časova održanih u redovnom dogovorenom terminu centar nije dužan obezbijediti nadoknadu časova za učenika.

4.

Korisnik usluga dužan je uplaćivati centru naknadu za korištenje usluga iz tačke 2. ovog ovih Općih odredbi i uslova po sljedećoj dinamici: prva rata naknade uplaćuje se pri preuzimanju knjiga; druga rata naknade uplaćuje se u toku drugog mjeseca kursa; treća rata naknade uplaćuje se u toku trećeg mjeseca kursa; četvrta rata naknade uplaćuje se u toku četvrtog mjeseca kursa. Uplata se vrši gotovinski na blagajni centra, kod predavača grupe koju učenik – polaznik pohađa ili na račun centra broj: 1602000021672442 kod Vakufske banke dd Sarajevo. Centar je dužan za svaku uplatu izdati odgovarajuću potvrdu o uplati korisniku. Ukoliko korisnik usluga želi može uplatiti ukupan iznos za trajanje cijelog četveromjesečnog ciklusa odjednom, pri čemu ostvaruje popust od 20 % na ukupnu cijenu koštanja kursa. Popust se ostvaruje ukoliko polaznik uplati cijeli iznos, avansno, u toku prve dvije sedmice kursa. Ukoliko korisnik usluga na svoj zahtjev prestane koristiti usluge centra iz tačke 2. centar nije dužan izvršiti povrat do tada uplaćenog novca na ime korištenja usluga iz tačke 2. Ukoliko korisnik usluga prestane koristiti usluge centra iz tačke 2. iz objektivnih razloga (bolest, preselenje, i sl.) centar će izvršiti povrat do tada uplaćenog novca na ime korištenja usluga iz tačke 2. umanjen za procentualnu vrijednost prema broju do tada odslušanih časova. Ukoliko je učenik – polaznik do napuštanja kursa uplatio manje od dvije rate dužan je centru vratiti knjige koje je dobio za nivo kursa koji napušta.

5.

Centar je dužan obavijestiti korisnika usluga odnosno učenika – polaznika o cijenama iz tačke 4. ovog ugovora prije početka realizacije kursa odnosno početka korištenja usluga centra.

6.

Centar je dužan obezbijediti korisniku usluga odnosno učeniku – polazniku odgovarajuću originalnu literaturu predviđenu programom kursa, prostor za izvođenje kursa i stručno nastavno osoblje.

7.

Učenik - polaznik je sa uspjehom završio kurs ukoliko je odslušao najmanje 70% časova, te na testiranjima u toku trajanja kursa postigao prosječan uspjeh od najmanje 60%. Ukoliko učenik polaznik zadovolji oba navedena uslova te izmiri svoje obaveze prema centru iz tačke 4. ovog ugovora, centar će mu izdati odgovarajuće uvjerenje o uspješno završenom stepenu kursa.

8.

Ukoliko u toku trajanja kursa učenik – polaznik nanese bilo kakvu materijalnu štetu centru na prostoru ili inventaru centra, korisnik usluga dužan je istu u cjelosti nadoknaditi centru.

9.

Sve fotografije, video zapisi i pisani materijali koji nastanu u toku realizacije usluga iz tačke 2. vlasništvo su centra.

10.

Sva dokumentacija nastala u toku izvođenja kurseva ili pružanja drugih usluga centra (ulazni testovi, testovi o provjeri nivoa znanja, testovi nastali tokom realizacije kursa, anketni listići, prevodi i sl.) će se čuvati šest mjeseci nakon čega će biti uništeni.

11.

Ukoliko polaznik na kursu ne preuzme svoje uvjerenje o uspješno završenom kursu u roku od šest mjeseci od dana izdavanja centar neće duže čuvati navedeni dokument i izdavanje istog će se smatrati izdavanjem duplikata i može biti naplaćeno po važećem cjenovniku centra.

12.

Korisnici usluga centra ne mogu bez prethodnog odobrenja centra koristiti ime, materijale ili logo centra.

13.

Uplatom avansa odnosno prve rate za korištenje usluga centra korisnik potvrđuje da je saglasan sa ovim Općim odredbama i uslovima.